Wij respecteren uw persoonlijke gegevens

Privacybescherming

Privacyverklaring

Van de internetpagina’s van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG kan in principe zonder elke vermelding van persoonsgegevens gebruik worden gemaakt. Wanneer een betrokken persoon gebruik wil maken van speciale services van onze onderneming via onze internetpagina, zou verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk kunnen worden. Wanneer persoonsgegevens moeten worden verwerkt en wanneer voor een dergelijke verwerking geen wettelijke basis bestaat, vragen wij in het algemeen toestemming van de betrokken persoon.

Verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokken persoon, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de voor HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG geldende landspecifieke privacybepalingen. Door middel van deze privacyverklaring wil onze onderneming het publiek graag informeren over de soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Verder worden de betrokken personen door middel van deze privacyverklaring geïnformeerd over de hen toekomende rechten.

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG heeft als degene die verantwoordelijk is voor de verwerking, talrijke technische en organisatorische maatregelen gerealiseerd om een zo compleet mogelijke bescherming van de via deze internetpagina verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desondanks kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten in principe beveiligingslekken vertonen, zodat absolute veiligheid niet kan worden gewaarborgd. Om deze reden staat het elke betrokken persoon vrij persoonsgegevens ook op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, naar ons te sturen.

1. Begripsomschrijvingen

De privacyverklaring van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG berust op de begrippen die door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werden gebruikt. Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, willen wij tevoren de gebruikte begrippen toelichten.
Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie begrepen die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen “betrokken persoon”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd, die direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatiekenmerk zoals een naam, aan een identificatienummer, aan locatiegegevens, aan een online-ID of aan een of meerdere bijzondere kenmerken die een uiting zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

b) Betrokken persoon

De betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door degene die verantwoordelijk is voor de verwerking.

c) Verwerking

Verwerking is elk met of zonder hulp van geautomatiseerde procedés uitgevoerd proces of elke dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, registreren en organiseren, het ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, het sorteren, controleren, het gebruik, de openbaarmaking door verzending, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, de afstemming of de koppeling, de beperking, de verwijdering of de vernietiging.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke manier van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijk aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten m.b.t. werkprestatie, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interessen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van plaats van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier zodat de persoonsgegevens zonder gebruikmaking van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegewezen, voor zover deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen, die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, dat/die alleen of samen met anderen over de doelen van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beslist. Wanneer de doelen van en de middelen voor deze verwerking door het Unierecht of het recht van de lidstaten zijn vastgelegd, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) Opdrachtverwerker

De opdrachtverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, dat/die persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, aan wie persoonsgegevens worden geopenbaard, onafhankelijk van het feit of het hierbij gaat om een derde of niet. Overheidsinstantie die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder de rechtstreeks verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke door de betrokken persoon vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere duidelijk bevestigende handeling, waarmee de betrokken persoon te verstaan geeft, dat hij/zij met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens akkoord gaat.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende privacywetten en in andere bepalingen met een privacyrechtelijk karakter is:

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Wolfratshauser Strasse 49
82049 Pullach
Duitsland
Telefoon +49 (0)89 211 04 – 0
Fax +49 (0)89 211 04 – 210
kontakt@hannover-leasing.de

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Richard Laqua
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Wolfratshauser Strasse 49
82049 Pullach
Duitsland
extern.r.laqua@hannover-leasing.de

Elke betrokkene kan zich te allen tijde rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden met alle vragen en suggesties in verband met gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina’s van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die via een internetbrowser in een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke internetpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenoemde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Dit stelt de bezochte websites en servers in staat om de individuele browser van de betrokkene te onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG aan de gebruikers van deze internetpagina gebruiksvriendelijkere services beschikbaar stellen, die zonder het plaatsen van het cookie niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en het aanbod op onze internetpagina voor de gebruiker worden geoptimaliseerd. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze internetpagina te herkennen. Doel van deze herkenning is, het gebruik van onze internetpagina gemakkelijker te maken voor de gebruikers. De gebruiker van een internetpagina die gebruikmaakt van cookies, hoeft zijn toegangsgegevens bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de internetpagina opnieuw in te voeren, omdat dit door de internetpagina en het in het computersysteem van de gebruiker opgeslagen cookie worden uitgevoerd. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelmandje in de onlineshop. De onlineshop onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina te allen tijde door middel van een desbetreffende instelling in de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Verder kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Wanneer de betrokken persoon het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kan dat echter ook tot gevolg hebben dat sommige elementaire functies van onze website helemaal niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Cookies wijzigen of weergeven

 

5. Registratie van algemene gegevens en informatie

De internetpagina van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG registreert een reeks algemene gegevens en informatie, elke keer dat de internetpagina door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem wordt opgeroepen. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende informatie kan worden geregistreerd: de (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het systeem dat toegang heeft, (3) de internetpagina vanwaar een systeem dat toegang heeft, op onze internetpagina terechtkomt (zogenoemde referrer), (4) de subwebsites die via een systeem dat toegang heeft tot onze internetpagina toegankelijk zijn, (5) de datum en de tijd van toegang tot de internetpagina, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het systeem dat toegang heeft en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie, die bedoeld zijn om gevaren af te weren bij aanvallen op onze informatietechnologische systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG geen consequentie m.b.t. de betrokken persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze internetpagina correct weer te geven, (2) de inhoud van onze internetpagina evenals de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de permanente goede functie van onze informatietechnologische systemen en van de techniek van onze internetpagina te waarborgen evenals (4) om in geval van een cyberaanval informatie die nodig is voor strafvervolging aan openbaar ministeries beschikbaar te stellen. Daarom worden deze anoniem verzamelde gegevens en informatie door HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG enerzijds statistisch en verder met het doel geanalyseerd om de privacybescherming en de gegevensbeveiliging in onze onderneming te verbeteren, om uiteindelijk een optimaal beveiligingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server worden gescheiden van alle door een betrokken persoon vermelde persoonsgegevens opgeslagen.

6. Contactmogelijkheid via de internetpagina

De internetpagina van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG bevat op grond van wettelijke voorschriften gegevens waarmee elektronisch snel contact met onze onderneming kan worden opgenomen en die een directe communicatie met ons mogelijk maken, hetgeen eveneens een algemeen adres van de zogenoemde elektronische post (e-mailadres) omvat. Wanneer een betrokken persoon per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokken persoon verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokken persoon naar de verwerkingsverantwoordelijke verzonden persoonsgegevens worden opgeslagen voor de verwerking ervan of om contact met de betrokken persoon op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de betrokken persoon alleen en slaat deze uitsluitend op gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer dit door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie of een andere wetgever in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, werd voorzien.

Wanneer het doel van de opslag vervalt of wanneer een door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, dan worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

8. Rechten van de betrokken persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht om van de degene die verantwoordelijk is voor de verwerking een bevestiging te verlangen of de desbetreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer een betrokken persoon van dit bevestigingsrecht gebruik willen maken, dan kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Iedere betrokken persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht, te allen tijde van degene die verantwoordelijk is voor de verwerking, gratis informatie over de van zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Verder heeft de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie aan de betrokken persoon inlichtingen over de volgende informatie gegeven:

 • de verwerkingsdoelen
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt of nog openbaar worden gemaakt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
 • het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering van de desbetreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht op verzet tegen deze verwerking
 • het bestaan van het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering conform artikel 22 lid 1 en 4 AVG en — tenminste in deze gevallen — veelzeggende informatie over de betrokken logica evenals de draagwijdte en de nagestreefde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Verder komt de betrokken persoon het recht op informatie toe, of persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie werden verzonden. Wanneer dit het geval is, komt de betrokken persoon voor het overige het recht toe informatie over de geschikte garanties in verband met de verzending te ontvangen.

Wanneer een betrokken persoon van dit recht op informatie gebruik wil maken, dan kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elk persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht, onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verlangen die hem/haar betreffen. Verder komt de betrokken persoon het recht toe om met inachtneming van de doelen van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, volledig worden gemaakt.

Wanneer een betrokken persoon van dit recht op rectificatie gebruik wil maken, dan kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

Iedere betrokken persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de deze persoon betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en wanneer verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens werden voor doelen verzameld of op een andere wijze verwerkt waarvoor deze niet meer nodig zijn.
 • De betrokken persoon herroept zijn/haar toestemming waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG was gebaseerd, en een andere wettelijke basis voor de verwerking ontbreekt.
 • De betrokken persoon tekent conform art. 21 lid 1 AVG verzet tegen de verwerking aan, en er is geen sprake van belangrijkere gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon tekent conform art. 21 lid 2 AVG verzet tegen de verwerking aan.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG.

Wanneer een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokken persoon verwijdering van persoonsgegevens die bij HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG zijn opgeslagen in het werk wil stellen, dan kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG zal ervoor zorgen dat aan de wens tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

Wanneer de persoonsgegevens door HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG openbaar werden gemaakt en onze onderneming als verwerkingsverantwoordelijke conform art. 17 lid 1 AVG verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen, dan treft HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om anderen die voor de gegevensverwerking verantwoordelijk zijn en die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokken persoon verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens door deze anderen die voor de gegevensverwerking verantwoordelijk waren heeft geëist, wanneer de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG zal in een afzonderlijk geval zorgen voor hetgeen hiervoor noodzakelijk is.

e) Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokken persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verlangen, wanneer sprake is van een van de volgende voorwaarden:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon tegengesproken, en wel voor een duur waarbinnen het voor de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk is de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon wijst verwijdering van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen van de verwerking, maar de betrokken persoon heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
 • De betrokken persoon heeft verzet tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG aangetekend, en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

Wanneer sprake is van een van de bovengenoemde voorwaarden en een betrokken persoon beperking van persoonsgegevens die bij HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG zijn opgeslagen verlangt, dan kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG zal zorgen voor beperking van de verwerking.

f) Recht op dataportabiliteit

Iedere betrokken persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht, om de deze persoon betreffende persoonsgegevens die door de betrokken persoon aan een verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar werden gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft deze persoon het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar werden gesteld, te verzenden, voor zover de verwerking berust op de toestemming conform art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b AVG, en de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedés, wanneer zover de verwerking niet is vereist om een taak op zich te nemen die in het openbaar belang is of plaatsvindt in de uitoefening van openbaar gezag, die aan de verwerkingsverantwoordelijke werd opgedragen.

Verder heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn/haar recht op dataportabiliteit conform art. 20 lid 1 AVG, het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct door een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, voor zover dit technisch uitvoerbaar is en wanneer de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden belemmerd.
Om het recht op dataportabiliteit te claimen kan de betrokken persoon zich te allen tijde wenden tot een medewerker van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG.

g) Recht van bezwaar

Iedere betrokken persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht om, om vanwege met zijn/haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 letters e of f AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG staakt de verwerking van de persoonsgegevens bij bezwaar, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Wanneer HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG persoonsgegevens verwerkt ten behoeven van direct marketing, heeft de betrokken persoon te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering, wanneer deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Wanneer de betrokken persoon bij HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de persoonsgegevens niet meer door HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG voor deze doeleinden verwerkt.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, bij HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen kan de betrokken persoon zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG of een andere medewerker. Verder staat het de betrokken persoon vrij om in verband met de gebruikmaking van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, haar/zijn recht van bezwaar uit te oefenen middels een geautomatiseerd procedé, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Iedere betrokken persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem/haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem/haar anderszins in aanmerkelijke mate treft, wanneer het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon, of (3) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wanneer het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verwerkingsverantwoordelijke of (2) wanneer deze plaatsvindt met uitdrukkelijk toestemming van de betrokken persoon, treft HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Wanneer de betrokken persoon aanspraak wil maken op deze rechten met betrekking op geautomatiseerde besluitvormingen, dan kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht op herroeping van privacyrechtelijke toestemming

Elk persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen uitvaardigende instantie toegekende recht, toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Wanneer de betrokken persoon aanspraak wil maken op dit recht op herroeping van de toestemming, dan kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. Privacybepalingen voor gebruik en toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze internetpagina geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is verzamelen, rapporteren en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan internetpagina’s. Een webanalysedienst registreert onder andere de volgende gegevens: vanaf welke internetpagina een betrokken persoon op een andere internetpagina terecht is gekomen (zogenoemde referrer), welke subwebsites van de internetpagina werden geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subwebsite werd bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk uitgevoerd ter optimalisatie van een internetpagina en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitatiemaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging “_gat._anonymizeIp” Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon door Google ingekort en geanonimiseerd, wanneer de toegang tot onze internetpagina’s tot stand komt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is de analyse van de bezoekersstromen op onze internetpagina. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze internetpagina te evalueren, om voor ons onlinereports die de activiteiten op onze internetpagina’s aantonen samen te stellen, en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van onze internetpagina.
Google Analytics plaats een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn werd boven reeds toegelicht. Met de plaatsing van cookies kan Google het gebruik van onze internetpagina analyseren. Elke keer wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component werd geïntegreerd wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon er automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component toe gebracht, gegevens voor de onlineanalyse naar Google te verzenden. In het kader van dit technische procedé krijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die onder andere door Google worden gebruikt om de herkomst van de bezoekers en de klikken te achterhalen en aan de hand daarvan de te betalen provisie te berekenen.

Met behulp van de cookies wordt persoonsgerelateerde informatie opgeslagen, bijvoorbeeld over het tijdstip van het bezoek, de plaats vanwaar de website werd opgeroepen werd en hoe vaak onze website door de betrokken persoon werd bezocht. Bij elk bezoek aan onze internetpagina’s worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische procedé verzamelde persoonsgegevens in sommige gevallen door aan derden.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina, zoals hierboven reeds uiteengezet, te allen tijde door middel van een desbetreffende instelling in de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Wanneer de internetbrowser zo wordt ingesteld, wordt ook verhinderd dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder heeft de betrokken persoon de mogelijkheid om er bezwaar tegen te uiten dat Google Analytics gegevens met betrekking tot het gebruik van deze internetpagina verzamelt en ook dat deze gegevens door Google worden verwerkt en kan dat worden verhinderd. Hiervoor moet de betrokken persoon een browser-add-on via de link https://tools/google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-add-on deelt Google Analytics via JavaScript mee dat er geen gegevens en informatie over de bezoekers van internetpagina’s naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als bezwaar. Wanneer het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon op een later tijdstip verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd wordt, moet de betrokken persoon de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Wanneer de browser-add-on door de betrokken persoon of een andere persoon over wie hij of zij bevoegdheid heeft, gedeïnstalleerd of gedeactiveerd wordt, kan de browser-add-on opnieuw worden geïnstalleerd of opnieuw worden geactiveerd.

Meer informatie en de geldende privacybepalingen van Google kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html worden opgevraagd. Google Analytics wordt via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nauwkeuriger toegelicht.

10. Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die wij op de website hebben aangegeven. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

11. Firewall

De firewall Plugin “Ninja Firewall” van NinTechNet, 38, Soi Ladprao 94, Wang Thonglang, Bangkok 10310, Thailand slaat het voor de functie van de firewall benodigde IP-adres op in geanonimiseerde vorm door de laatste 3 tekens te verwijderen. Deze worden op onze eigen server gedurende 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd.

“Ninja Firewall” beschermt onze website tegen onbevoegde toegang door ongewenste netwerktoegangen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG.

Naar de ontwikkelaar van de plug-in worden geen gegevens verzonden. Meer informatie over privacybescherming bij NinTechNet: https://blog.nintechnet.com/ninjafirewall-general-data-protection-regulation-compliance/.

12. Wettelijke basis van de verwerking

Art. 6 I sub a AVG wordt door onze onderneming toegepast als wettelijke basis voor verwerkingsprocessen waarbij wij om toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarvan de betrokken persoon één der contractuele partijen is, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor een levering van goederen of voor het leveren van een andere dienst of tegenprestatie, dan berust de verwerking op art. 6 I sub b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij aanvragen betreffende onze producten of diensten. Wanneer onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld het voldoen aan juridische plichten, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I sub c AVG. In zelden voorkomende gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen worden, om vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, zijn leeftijd, zijn zorgverzekeringsgegevens of andere vitale informatie vervolgens aan een arts, een ziekenhuis of andere derden zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking berusten op art. 6 I sub d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingsprocessen kunnen berusten op art. 6 I sub f AVG. Op deze wettelijke basis zijn verwerkingsprocessen gebaseerd, die onder geen van de voornoemde wettelijke bases zijn vastgelegd, wanneer de verwerking met het behoud van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk is, voor zover de belangen, grondrechten en elementaire mensenrechten van de betrokken persoon niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocessen mogen met name door ons worden uitgevoerd, omdat ze speciaal door de Europese wetgever werden vermeld. Hij verdedigde in zoverre zijn mening, dat een gerechtvaardigd belang verondersteld zou kunnen worden, wanneer de betrokken persoon een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 AVG).

13. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I sub f AVG, is ons gerechtvaardigde belang de uitvoering van onze zakelijke activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

14. Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, wanneer ze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren of voorbereiden van een overeenkomst.

15. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van een overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet-verstrekken van de persoonsgegevens

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele afspraken (bijv. gegevens van de medecontractant). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokken persoon ons persoonsgegevens ter beschikking stelt die daarna door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken, wanneer onze onderneming een overeenkomst met hem/haar sluit. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, zou dit tot gevolg hebben, dat de overeenkomst met de betrokken persoon niet zou kunnen worden gesloten. Alvorens de betrokken persoon persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokken persoon zich tot een van onze werknemers wenden. Onze medewerker informeert de betrokken persoon in elk specifiek geval of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of noodzakelijk is om de overeenkomst te sluiten, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben

16. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijke onderneming zien wij af van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Deze privacyverklaring werd opgesteld door de privacyverklaringgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die werkzaam is als externe functionaris gegevensbescherming Duisburg, in samenwerking met de Keulse advocaat voor IT- en gegevensbescherming Christian Solmecke.